HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
ตามรอยเสด็จประพาสรัชกาลที่ 5 ชมพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมล่าแสงเหนือ ที่ Nordkapp ประเทศนอร์เวย์
by Bkkyong
26 ธ.ค. 2565, 13:01
  198 views

ผมเดินทางด้วยเรือ Hurtigruten จากเมือง Bergen ใช้เวลากว่า 5 วันมาถึงเมือง Honnigvåg ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทย ที่ Nordkapp จุดที่อยู่สูงสุดของยุโรป 71°10'21"  

ประเทศนอร์เวย์ได้จัดพิพิธภัณฑ์ไทยนี้เป็นที่ระลึกถึงการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปีพ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในรัชกาลของพระองค์ การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1  ในปีพ.ศ. 2440 หรือ ค.ศ. 1905 ของพระองค์มีความมุ่งหมายในการรักษาเอกราชของชาติในช่วงของการล่าอาณานิคมของชาติต่างๆในยุโรปมายังในภูมิภาคและเพื่อแสวงหาชาติพันธมิตรช่วงส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อปีพ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคมถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 7 เดือน 9 วัน ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับ 8 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยม เดนมาร์ก และนอร์เวย์

การเสด็จประพาสครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับการตรวจรักษาพระวรกายโดยแพทย์ตะวันตก อย่างไรก็ดี พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอื่น ๆ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศต่าง ๆ รวมถึงการเสด็จทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ สถาปัตยกรรม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวัตกรรมเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาสยามหรือประเทศไทยให้เจริญทัดเทียมนานาประเทศ อาทิการทอดพระเนตรกิจการโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังน้ำและโรงงานผลิตปุ๋ยธาตุอาหารไนโตรเจนของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งได้ทางถ่ายทอดความประทับใจ ชื่นชมความสามารถของประเทศนอร์เวย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์

การเสด็จประพาสครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนินเยือนราชาอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 (King Hakom VII ) โดยเสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองคริสเตียเนีย หรือกรุงออสโลในปัจจุบัน ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเลาะขึ้นทางเหนือจนมาถึงนอร์ดแคปป์เพื่อทอดพระเนตรพระอาทิตย์เที่ยงคืน แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับลงทางใต้
 พระองค์ทรงแวะเยี่ยมเยือน ประทับแรมตามสถานที่ต่าง ๆ จนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าเรือที่เมืองเบรวิค (Brevik) ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2450 รวมเวลาที่ทรงพำนักในนอร์เวย์นานถึง 28 วัน ตลอดเส้นทางเสด็จประพาส พระองค์ได้ทรงบันทึกภาพ สถานที่ ภูมิประเทศ ผู้คน และเหตุการณ์ต่างๆที่ทรงประสบ ซึ่งต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมภาพถ่ายจากการเสด็จประพาสนอร์เวย์เพื่อจัดทำเป็นอัลบั้มภาพขึ้นโดยเฉพาะ และพิมพ์ชื่อไว้บนปกว่า “ รูปทรงถ่าย เดือนหนึ่งในนอร์เวย์ รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ “ รวมถึงพระราชนิพนธ์ “ไกลบ้าน” ด้วย  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชอาคันตุกะจากทวีปเอเชียพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนนอร์เวย์หลังการประกาศเอกราชในพ.ศ.2448 นับเป็นรากฐานสำคัญของสัมพันธไมตรีระหว่างสองราชอาณาจักรที่ยืนยงมาจนปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ไทยที่ Nordkapp แห่งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในวันที 22 มิถุนายน พ.ศ. 2532 หรือ ค.ศ. 1989

 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในอาคาร Nordkapp เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมีทั้งโรงภาพยนตร์แสดงข้อมูลของ Nordkaap  ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงภายนอกอาคาร อนุสรณ์สถานรูปโลก เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เป็นสัญลักษณ์ของการมาถึงจุดเหนือสุดในยุโรป การเดินทางมาครั้งนี้เป็นการเดินทางในฤดูหนาว เพราะต้องมาตามล่าหาแสงเหนือด้วย ในฤดูร้อนจะสามารถเห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนช่วงเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม

ABOUT THE AUTHOR
Bkkyong

Bkkyong

ALL POSTS