HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
เลื่อนเปิดชมตำหนักไทย บ้านปลายเนิน  ร่วมลดความเสี่ยงติดเชื้อโคโรน่าไวรัส “โควิด 19”
by HappBKK
6 เม.ย. 2563, 01:11
  1,092 views

        ประกาศเลื่อนกำหนดเปิดบ้านปลายเนินให้สาธารณชนเข้าชมตำหนักไทย อดีตที่ประทับและที่ทรงงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ออกไปโดยไม่มีกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19

        หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทิย์ ผู้แทนสมาชิกราชสกุลจิตรพงศ์ พระทายาทในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้ตัดสินใจที่จะเลื่อนกำหนดเปิดให้สาธารณชนเข้าชมตำหนักไทยจากวันที่ 29 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด  และจะประกาศให้ทราบกำหนดการใหม่เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วแล้ว

        ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ราชสกุลจิตรพงศ์จะเปิดบ้านปลายเนิน ให้สาธารณชนผู้สนใจได้เข้าชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของตำหนักไทย เป็นประจำทุกปี  ตำหนักไทย เป็นเรือนไทยโบราณอันเคยเป็นที่ประทับและที่ทรงงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เพื่อชมงานศิลป์ที่ทรงสะสม และศึกษาศิลปกรรมอันเป็นผลงานฝีพระหัตถ์ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้ศึกษาถึงพระประวัติ พระกรณียกิจ และพระปรีชาทางด้านศิลปกรรมหลากแขนง โดยมีสมาชิกราชสกุลจิตรพงศ์ พระทายาทในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นผู้นำชมและบรรยาย

         สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” และทรงเป็น “สมเด็จครู” ของศิลปินทุกผู้ทุกนาม ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกตามประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในปี พ.ศ. 2506 ทรงมีพระปรีชาสามารถในเชิงศิลป์ทุกแขนง ไม่ว่าสถาปัตยกรรม จิตรกรรม วรรณศิลป์ ฯลฯ พระทายาทในราชสกุลจิตรพงศ์ได้ร่วมกันอนุรักษ์อาคารสำคัญในบริเวณบ้านปลายเนิน รวมทั้งงานศิลปะอันเป็นผลงานฝีพระหัตถ์เพื่อให้สาธารณชนผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อสร้างความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลป์ลักษณะไทยให้คงอยู่สืบไป

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ email :  ml.suthanit@gmail.com

หรือ Facebook หน้า Naris Foundation

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS