HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
มูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิดตัว “โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน” ส่งต่อความช่วยเหลือคนด้อยโอกาส
by HappBKK
30 ก.ย. 2564, 14:18
  1,703 views

ขับเคลื่อนด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนห่างไกลให้เข้มแข็งโครงการรรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน

         มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สานต่อภารกิจแห่งการให้ เชิญคนไทยร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้คนด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ผ่าน โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขอนแก่น         

        โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน ก่อตั้งโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ 4 โรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลอุ้มผาง .ตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย .เลย โรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลอุบลรัตน์ .ขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล ผ่านการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในด้านทุนทรัพย์สำหรับการปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ งบวิจัยสำหรับส่งเสริมการเรียนการสอนและการป้องกันสุขภาพ เช่น การรับมือการแพร่ระบาดของโควิด – 19 รวมถึงงบประมาณสำหรับการผลิตนักบริบาลชุมชนให้แก่ 23 โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือชุมชนในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพ และการดำรงชีวิต ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนเหล่านี้ไม่เพียงเป็นที่พึ่งของชุมชน แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรการแพทย์สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา        

         ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า “โรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ของประเทศ ตระหนักดีว่า “โรงพยาบาลชุมชน” มีศักยภาพในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งยังเป็นห้องเรียนนอกสถานที่ของนักศึกษาทางการแพทย์ และเป็นที่ทำงานของแพทย์ใช้ทุนหลังเรียนจบอีกด้วย

ดังนั้นการสนับสนุนงานของโรงพยาบาลชุมชนในมิติต่าง ๆ นั้นจะช่วยทำให้ฟันเฟืองนี้เข้มแข็งขึ้น และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ให้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนที่มีอยู่จำนวนมากทั่วประเทศต่อไปในอนาคต หากชุมชนแข็งแรง ก็จะช่วยสร้างรากฐานระบบสาธารณสุขไทยให้แข็งแรงยิ่งขึ้น”

         ด้านนางสาวพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เผยว่า “โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเพราะครั้งนี้มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญเชื่อมน้ำใจของผู้ให้ไปช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ห่างไกล ดังปณิธานที่ว่า #คำว่าให้ไม่สิ้นสุด เงินที่ท่านบริจาคให้โครงการไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือเรื่องการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังช่วยครอบครัวให้เข็มแข็ง สร้างอาชีพให้ผู้พิการ สร้างความรู้เป็นเกราะป้องกันโรค และที่สำคัญช่วยให้โรงพยาบาลชุมชนมีความคล่องตัวในการดำเนินงานเพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป”
         นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  หนึ่งในโรงพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมระบบดูแลสุขภาพ กล่าวว่า “การซ่อมสุขภาพเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จากงานวิจัยของโรงพยาบาลอุบลรัตน์พบว่า การเจ็บป่วยของประชาชน ร้อยละ 75 สามารถดูแลรักษาตัวเองที่บ้านและชุมชนได้ มีเพียงร้อยละ 25 ที่ต้องมาพบแพทย์ เมื่อเราไปสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนในการดูแลรักษาพยาบาลที่บ้านและชุมชน จะทำให้โรงพยาบาลมีงานลดลง" 

ส่งเสริมอาชีพคนพิการ กิจกรรมที่รพ.อุ้งผาง จ.ตาก
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ กิจกรรมที่ รพ.อุ้งผาง จ.ตาก

         โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน เปรียบเสมือนแรงผลักดันที่จะช่วยพัฒนาในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยได้นำหนึ่งในเรื่องราวจริงของชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลชุมชนมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์สะท้อนให้เห็นถึงผลของการให้ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด พร้อมเชิญคนไทยร่วมบริจาค โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่คนในชุมชนชนที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศ

         “โรงพยาบาลอุ้มผางคือที่พึ่งของชาวบ้านยามเจ็บป่วยราว 73,000 กว่าชีวิตในแต่ละปี แต่ขณะเดียวกันมากกว่าครึ่งของประชาชนเหล่านั้นมีสถานะเป็นบุคคลไร้สัญชาติ เราจึงทำงานเชิงรุกเพื่อผลักดัน พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุมบุคคลไร้สัญชาติในประเทศไทย เพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพพร้อมแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในพื้นที่เพื่อลดการแพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่ในเขตเมือง รวมถึงยังส่งเสริมการดูแลปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม” นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก หนึ่งในโรงพยาบาลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ชายแดน กล่าวว
 

ร่วมสนับสนุนโครงการ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน

  • ธนาคารกสิกรไทย   เลขที่ 879-2-00448-3
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 026-3-05216-3
  • ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 090-3-50015-5
  • หรือบริจาคออนไลน์ www.ramafoundation.or.th 

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS