HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
ชมภาพความฝันก่อนวันดับสลายของโลกใบนี้ของ วสัน สิทธิเขตต์ ในนิทรรศการ Dream Before Doomsday
by HappBKK
23 พ.ย. 2564, 16:13
  596 views

        รีเบล อาท สเปซ ขอเชิญชมนิทรรศการ Dream Before Doomsday (ก่อนวันฝันสลาย) โดย วสันต์ สิทธิเขตต์ ณ รีเบลอาทสเปซ ราชเทวี [BTS ราชเทวี ทางออก4] จัดตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป (ยังไม่มีกำหนดปิดงาน)       

        บนโลกที่เป็นแหล่งอาศัยที่พักพิงของมนุษย์ และสิ่งมีชิวิตนับล้าน เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นเติบโตควบคู่ไปกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โลกที่เคยสงบสุขกลับเกิดภัยธรรมชาติร้ายแรง ทั้งอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ใจกลางเมือง ไฟไหม้ที่เกิดจากความต้องการผลิตอย่างไม่หยุดยั้งจนขาดความตระหนักถึงความปลอดภัย แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจกล่าวได้ว่า หรือวันสิ้นโลกกำลังจะมาถึง

         นิทรรศการ Dream Before Doomsday (ก่อนวันฝันสลาย) โดยวสันต์ สิทธิเขตต์ เป็นดั่งภาพความฝันในห้วงคำนึงขณะที่พิจารณาชีวิตก่อนวันดับสลายของโลกใบนี้ วสันต์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนของคนเราเมื่อดับสลายไปพร้อมกับโลกแล้ว ยังคงเป็นตัวเราอยู่หรือไม่ ความคิดที่เรามีต่อสิ่งต่างๆจะยังคงเป็นของเราหรือไม่ ถ้าสิ่งต่างๆที่ส่งผลให้เรามีความคิดไม่มีอีกต่อไป ซึ่งตามปรัชญาโบราณกล่าวไว้ว่า เราจะได้พบเจอกับนรก-สวรรค์ เมื่อดวงไฟแห่งชีวิตได้ดับลงไปแล้ว หรือ ที่แท้จริงแล้วจะพบโลกจินตนาการที่เกิดจากความคิด ความเชื่อในตัวเราหลอมรวมกัน แต่ในที่สุดแล้วสิ่งสำคัญ ณ ขณะนี้ คือ เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS