HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
อว. ปรับ TED Fund สานฝันนักวิจัยเยาวชน
by L. Patt
7 ก.พ. 2564, 17:34
  339 views

        เด็กรุ่นใหม่อยากทำวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีศูนย์บ่มเพาะหลายแห่งยื่นมือเข้ามาช่วย แต่จะมีสักกี่รายได้ไปต่อจนกลายเป็นสตาร์ทอัพที่ขายของได้จริง ปีนี้ กระทรวง อว. จึงผุดไอเดียออกโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น หวังเป็นสะพานต่อยอดงานต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์

        ในยุคที่ทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้คนไทยหันมาตื่นตัวพัฒนาเรื่องการวิจัยกันจริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ หรือสตาร์ทอัพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

      ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. และประธานกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า ปัจจุบัน แม้จะมีทุนวิจัยมากขึ้นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา แต่ส่วนใหญ่จะเป็นทุนบ่มเพาะในการวิจัยเริ่มต้น (Basic Research) โดยปัญหาสำคัญที่สุด คือ การจะนำผลงานวิจัยไปสู่การผลิตใช้จริงในเชิงพาณิชย์ หรือที่พูดกันว่าจากหิ้งสู่ห้าง ซึ่งเรียกกันว่า หุบเหวมรณะ เพราะส่วนใหญ่มักจะจบลงที่ขั้นตอนการผลิตต้นแบบ (Prototype)

        ดังนั้น  อว. จึงตั้ง TED Fund ขึ้นเมื่อปี 2559 โดยมีเป้าหมายสนับสนุนนักวิจัยไทยให้พัฒนางานต้นแบบไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งให้การสนับสนุนแก่นักธุรกิจไปแล้ว 260 ราย เป็นทุนกว่า 360 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีเป็นหลัก โดย 75% สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้จริงได้แล้ว เช่น บริษัท เมดิคิวบ์ ผู้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Space Walker ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน ภายใต้แบรนด์ WOKA

Space Walker อว

        Space Walker เป็นผลงานวิจัยของทีมนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยวรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร ที่สามารถต่อยอดมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ ช่วยทดแทนการนำเข้า และสามารถทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น

        ปีนี้ อว. ปรับแผนเชิงรุก โดยหันมามุ่งเน้นเยาวชนด้วยการเปิดตัวโครงการ "ยุววิสาหกิจเริ่มต้น" (Youth Startup Fund) เพื่อเป็นตัวช่วยที่จะนำพาเยาวชนก้าวข้ามหุบเหวมรณะไปสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก และบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนทุนในการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ หรือสร้างธุรกิจนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศ

        นอกจากนี้ อว. ได้จับมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ TED Fellow จำนวน 32 แห่งทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้  โดย TED Fellow จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ปรึกษาวางแผน และบริหารการจัดการโครงการ การตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมถึงประสานงานระหว่าง TED Fund กับผู้รับการสนับสนุนทุนอย่างใกล้ชิด

         สำหรับทุนวิจัย "ยุววิสาหกิจเริ่มต้น" จะเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคมนี้ โดยแบ่งโปรแกรมการสนับสนุนออกเป็น 2 โปรแกรมสำคัญ คือ โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA) ซึ่งเป็นทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าในวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท เพื่อเป็นค่าพัฒนาแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ผ่านเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) มีระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน

        ส่วนอีกโปรแกรม คือ Prove of Concept (POC) เป็นทุนอุดหนุนสมทบบางส่วนเพื่อพัฒนาต้นแบบซึ่งเป็นการพิสูจน์ความคิดใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ มีระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี โดยจะให้การสนับสนุนทุนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าโครงการ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย

         ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา และเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี พร้อมทั้งเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

        สำหรับเยาวชนที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครทุนได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th หรือ FB: TED Fund

ABOUT THE AUTHOR
L. Patt

L. Patt

ALL POSTS