HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
หนังสือประกอบ นิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” มีวางจำหน่ายแล้วที่ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ
by HappBKK
18 ต.ค. 2563, 12:18
  789 views

       พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดพิมพ์หนังสือประกอบ นิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยในฐานะคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตลอดระยะเวลาเกือบ ๗๐ ปี ด้วยพลังแห่งรักที่มีต่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทย

Queen sirikit        หนังสือประกอบนิทรรศการดังกล่าว ได้รวบรวมพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หาชมได้ยาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านผ่านฉลองพระองค์ ที่ตัดเย็บจากผ้าไทย รวมถึงฉลองพระองค์ทรงงานในโอกาสต่าง ๆ  ที่ออกแบบโดยปิแอร์ บัลแมง ดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศส แห่งห้องเสื้อบัลแมง เขียนและเรียบเรียงโดยคณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้แก่  ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, อลิสา ใสเศวตวารี ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ, ปิยนันท์ เพชระบูรณิน บรรณาธิการ, ศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ และวิทวัส เกตุใหม่ ภัณฑารักษ์

        สำหรับเนื้อหาหลัก ๆ แบ่งออกเป็น ๑๘ บทด้วยกัน ได้แก่ บทที่ ๑ ด้วยพลังแห่งรัก, บทที่ ๒ ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร, บทที่ ๓ พระคู่หมั้น, บทที่ ๔ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙, บทที่ ๕ พระราชโอรสและพระราชธิดา, บทที่ ๖ บทเพลงแห่งรัก, บทที่ ๗ ภาพวาดแห่งรัก, บทที่ ๘ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร, บทที่ ๙ แม่แห่งแผ่นดิน, บทที่ ๑๐ ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, บทที่ ๑๑ เหรียญเซเรสที่ระลึก, บทที่ ๑๒ รักษาขวัญและกำลังใจ, บทที่ ๑๓ ทหารเสือราชินี, บทที่ ๑๔ ศิลปาชีพ, บทที่ ๑๕ หัตถศิลป์ไทยในต่างประเทศ, บทที่ ๑๖ กระเป๋าทรงถือ, บทที่ ๑๗ พระมาลา และบทที่ ๑๘ ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

       หนังสือประกอบนิทรรศการ ด้วยพลังแห่งรัก ควรค่าแก่การมีไว้ในครอบครองสำหรับนักสะสม และส่งมอบเป็นของขวัญให้บุคคลผู้เป็นที่รักในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ โดยเป็นหนังสือปกแข็งหุ้มผ้า ขนาด ๘.๖ X ๑๐.๙ นิ้ว จัดพิมพ์ครั้งแรกในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๓ หน้า ผลิตจำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม ราคา ๑,๒๐๐ บาท มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีผู้เขียนและเรียบเรียงได้แก่ ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, อลิสา ใสเศวตวารี ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ, ปิยนันท์ เพชระบูรณิน บรรณาธิการ, ศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ และวิทวัส เกตุใหม่ ภัณฑารักษ์ วางจำหน่ายแล้วที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และร้านศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดแสดงนิทรรศการ ด้วยพลังแห่งรัก เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องจัดแสดง ๑ - ๒  และ นิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔    ณ ห้องจัดแสดง ๓ - ๔

        พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา ๑๕๐ บาท ผู้สูงอายุ (๖๕ ปีขึ้นไป) ราคา ๘๐ บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ ๑๒-๑๘ ปี ราคา ๕๐ บาท เด็กอายุต่ำว่า ๑๒ ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

[บทความประชาสัมพันธ์]

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS