HAPPENING BKK
NLINE MAGAZINE
×
Energy For All นิทรรศการศิลปะที่กระตุ้นสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
by HappBKK
13 ก.ย. 2566, 12:37
  419 views

ชื่นชมผลงานด้านศิลปะของผู้ได้รับรางวัลในโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ ปีที่ 9 จากหัวข้อ “Energy For All” จัดโดยกระทรวงพลังงาน

ดร.วีรพัฒน์  เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ ปีที่ 9 ในหัวข้อ “Energy For All” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการประกวดวาดภาพ เป็นเวทีที่ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ มุ่งเน้นให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของพลังงาน รู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดมากถึง 634 ผลงาน ในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. ประเภทอุดมศึกษาและ ปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป โดยมีรางวัลทั้งหมด  64 รางวัล เงินรางวัลรวม 1,120,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ

“กระทรวงพลังงาน มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืนให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง เป็นภารกิจและเป้าหมายในการดำเนินงานตลอดมานับตั้งแต่ก่อตั้งกระทรวงพลังงานเมื่อปี 2545 จนถึงปัจจุบัน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จึงได้จัดโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ ปีที่ 9 ในหัวข้อ “Energy For All” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวด้านพลังงานที่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การอนุรักษ์พลังงานรูปแบบต่างๆ หรือการใช้พลังงานทดแทน โดยภาพวาดทั้งหมดสะท้อนวิสัยทัศน์ของกระทรวงพลังงานได้เป็นอย่างดี ในการมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ” ดร.วีรพัฒน์  เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เป็นไปเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและเข้าใจการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงออกและถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ด้านพลังงานในทุกรูปแบบผ่านงานศิลปะ โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2566 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวด 214 ผลงาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 275 ผลงาน ในระดับอุดมศึกษา / ปวส.  60 ผลงาน และในระดับประชาชนทั่วไป 85 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 634 ผลงาน

หลังจากเปิดรับผลงานเป็นเวลา 4 เดือนครึ่ง ก็คัดเลือกผลงานรอบแรกจำนวน 64 ผลงานที่มีความสวยสมบูรณ์ในแง่มุมของงานศิลปะ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดแนวคิด Energy For All หรือพลังงานเพื่อทุกคนได้อย่างเหมาะสม แล้วเข้าสู่กระบวนการ workshop เป็นเวลา 2 วัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรอบชิงชนะเลิศ โดยคณะกรรมการตัดสินในรอบนี้ ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงพลังงาน และศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี  ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู  รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ร่วมด้วย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

นอกจากนั้นยังมี ดร.สังคม ทองมี ประธานผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร นายสมภพ บุตรราช ศิลปินมรดกอีสานและศิลปินอิสระร่วมสมัย นายประทีป คชบัว ศิลปินอิสระร่วมสมัย และนายฉัตรชัย คุณโลหิต ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  โดยผลการตัดสินทั้ง 64 รางวัล มีดังนี้

1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่  ด.ญ.รุ้งรวีภรณ์  ชุ่มพรมราช  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ด.ช.พิชญตม์  สมบูรณ์ดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ด.ช. เกียรติตระกูล  ยะกัณฐะ

 

2. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000  บาท ได้แก่ นายภัทรายุทธ  ภาคุณ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ นายกิตติชัย   ไชยมงคล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ นายทิภัทรฐา  สุวรรณรัฐภูมิ

3. ประเภทอุดมศึกษา / ปวส.

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 35,000 บาท ได้แก่ นางสาววันวิสา   หมายเขา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ นายพิพัฒน์  จันทร์ทิพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ นายสราวุธ   ชาวดร 

 

4. ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ นายจรัญ  บุญประเดิม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 45,000 บาท ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ชุ่มพรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ นายสารัช  ศรีบุรินทร์  

และแต่ละประเภท ยังมีรางวัลชมเชย ประเภทละ 10 รางวัล  รางวัลละ 10,000 บาท, 15,000  บาท, 20,000 บาท และ 25,000 บาทตามลำดับ และร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล  รางวัลละ 5,000 บาท  

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจ ยังสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาด “Energy For All” ที่ได้รับรางวัลทั้งรอบแรกและรอบชิงชนะเลิศ รวมทั้งสิ้น 128 ผลงาน  ได้ที่ บริเวณฮอลล์ ชั้น 4  ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันนี้ - 15 กันยายน 2566 เวลา 10.30-21.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ABOUT THE AUTHOR
HappBKK

HappBKK

Live Every Day

ALL POSTS